Regulamin:
Regulamin sklepu internetowego ENZOSHOP.PL

Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., Nr 1422).
Regulamin określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.enzoshop.pl jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.
Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Definicje:

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – Artur Kucięba, Marcin Kucięba  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.ENZO s.c. Artur Kucięba, Marcin Kucięba, adres:ul.Zakopiańska 62, 30-418 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: 6793033404
Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem ul Zakopiańska 62, 30-418 Kraków i prowadzi sprzedaż wysyłkową Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca,
Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.enzoshop.pl
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, która to czynność nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.
Dane kontaktowe Sklepu
adres e-mail: info@enzoshop.pl
tel. 660-675-575 dni robocze, soboty i święta w godzinach od 10:00 do 20:00
Przyjmowanie i realizacja zamówień
Zamówienia na Towary można składać w Sklepie za pośrednictwem Strony internetowej przy pomocy formularza zamówienia poprzez dodawanie wybranych Towarów do koszyka zakupów.
Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
W formularzu zamówienia na Stronie internetowej Klient uzupełniając odpowiednie pola wskazuje na:
zamawiany Towar, adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony Towar, sposób dostawy, sposób płatności,deklarację co do woli otrzymania faktury VAT, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.
Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta ponownie o sposobie porozumiewania się z Klientem, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).Złożenie zamówienia przez Klienta (koszyk zakupów zatwierdzony przyciskiem „Zamawiam i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta i zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyżej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości email, o której mowa w pkt. 4 powyżej. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, w szczególności z uwagi na chwilowy brak Towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, poinformowany o tym przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania przedłużenia terminu realizacji Zamówienia lub oferowania alternatywnego Towaru (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego Towaru oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 4) powyżej. Propozycja Sprzedawcy, o której mowa w pkt 8) powyżej nie jest wiążąca dla Klienta i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie. Potwierdzeniem zawartej umowy sprzedaży Towaru jest dowód zakupu . Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast dowodu zakupu , Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez umieszczenie takiej informacji wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT w polu "Uwagi do zamówienia" na etapie składania zamówienia. Wysyłkę dowodu zakupu lub faktury VAT w postaci papierowej Sprzedawca realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.

Termin, koszt i sposoby dostawy :
      1.Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta maksymalnie w przeciągu 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a) przesyłka pocztowa,
b) przesyłka kurierska,
c) odbiór w sklepie stacjonarnym przy ul. Zakopiańskiej 62 w Krakowie.
4. Sprzedawca nie  dostarcza Towaru poza granice Polski.
Formy płatności :
Dokonując zakupu w Sklepie Klient ma możliwość skorzystania – według własnego wyboru - z następujących form płatności:
SERWIS Przelewy 24 – za pomocą szybkich przelewów bankowych i kart płatniczych;
PRZELEW BANKOWY – na rachunek: ING Bank Śląski S.A.
IBAN : PL 25 1050 1445 1000 0090 7322 4298

Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 lub drogą tradycyjnego przelewu, Klient powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Towary i zasady ich użytkowania
Towary będące przedmiotem obrotu w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
Reklamacje
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres e-mail: info@enzoshop.pl
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia dowodu zakupu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Sklep Enzo, ul. Zakopiańska 62, Kraków.
Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
Klient może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on:
zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – prawo zwrotu Towaru
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r., Nr 827) Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: ul. Zakopiańska 62, Kraków.)
lub pocztą elektroniczną na adres: info@enzoshop.pl
Konsumenci mogą skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany na adres: Sklep Enzo,ul. Zakopiańska 62, Kraków.
Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20 zł.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta jest
 P.U.H.ENZO s.c. Artur Kucięba, Marcin Kucięba
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
P.U.H.ENZO s.c. Artur Kucięba, Marcin Kucięba
ul.Zakopiańska 62
30-418 Kraków
NIP: 6793033404

Dane osobowe podane przez Klienta Zamawiającego na Stronie internetowej są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

Wymagania techniczne i zastrzeżenia
Strona internetowa www.enzoshop.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
Do przeglądania i korzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,łącze z siecią Internet.
Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

Zmiany Regulaminu
Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).
Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na Stronie internetowej.
Każdy Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki.
Postanowienia końcowe
1) Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat
⦁ Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ________________________________
⦁ Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ___________________________________
⦁ Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _____________________________________

Adres konsumenta(-ów): ____________________________________________
⦁ Proszę/Prosimy o zwrot kwoty ..............zł (słownie: .................................) przekazem pocztowym na adres..............................................................
lub na rachunek bankowy nr.........................................................................
⦁ Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
____________________
Data _______________________________
*) Niepotrzebne skreślić

Enzoshop.pl wszystkie prawa zastrzeżone, regulamin 2016 rok